• Een lesuur duurt 60 minuten (m.u.v. wedstrijdspelers)
 • Junioren zijn degenen die per 1 januari van het lesjaar nog niet de 18-jarige leeftijd bereiken.
 • Indeling naar niveau en aanstelling c.q. toewijzing van een leraar is voorbehouden aan de tennisschool.
 • Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk in homogene groepen te trainen. Indien de directie van TSTK dit noodzakelijk acht kunnen (in onderling overleg) wijzigingen aangebracht worden in de tijden en dagen waarop de lessen plaatsvinden.
 • Bij de opgave kan de betrokken cursist aangeven met wie hij of zij de cursus wil volgen en aangeven wanneer er niet kan worden getraind. Met deze wensen wordt zo veel mogelijk rekening gehouden. TSTK gaat ervan uit dat u op  de niet afgeblokte tijden beschikbaar bent om ingedeeld te worden.
 • Opgave voor een cursus d.m.v. de aanmelding biedt geen 100% garantie voor het plaatsen in een groep.
 • Er wordt in principe geen les gegeven op zondagen, officiële feestdagen (2e paasdag, hemelvaartsdag, 2e pinksterdag, 1e en 2e kerstdag, nieuwjaarsdag) en in het grootste deel van de basisschool vakanties. In de andere basisschoolvakanties kan les gegeven worden afhankelijk van de locatie. Inhaallessen die uitvallen i.v.m. officiële feestdagen, kunnen in vakanties worden gepland.
 • Als lessen vanwege het weer geen doorgang kunnen vinden, hanteren we de regel dat de 1e regenles wordt ingehaald. De 2e regenles wordt niet ingehaald, de 3e wel weer etc. Indien een reguliere les niet kan doorgaan, kan de trainer/trainster besluiten tot een theorieles. Deze staat gelijk aan een reguliere les. Inhaallessen worden in principe gepland in vakanties, weekenden of aansluitend aan de reguliere cursus. Bij grote uitval van lessen waardoor een volgende cursus in het gedrang komt, kan TSTK besluiten om inhaallessen te geven op een andere dag of tijd dan de reguliere tijd.
 • De trainer/trainster beoordeelt of een training wel of geen doorgang kan vinden. De les gaat altijd door, tenzij de trainer/trainster afbelt. Bij twijfel dient u altijd contact op te nemen met de trainer.
 • Eenmaal aangevangen lessen worden nooit ingehaald. Lessen die uitvallen door ziekte/afwezigheid van een leraar worden altijd ingehaald.
 • Uitsluitend volledig ingevulde inschrijfformulieren zullen in behandeling worden genomen. Bij niet correct invullen van het formulier zijn financiële consequenties voor rekening van de cursist.
 • Door ondertekening van het inschrijfformulier is men een betalingsverplichting aangegaan, ook al maakt men geen gebruik van het recht op deelname aan de cursus.
 • In geval betaling heeft plaatsgevonden en geen cursus op het gewenste tijdstip georganiseerd kan worden zal onmiddellijk restitutie plaats vinden.
 • Bij tussentijdse beëindiging door cursist c.q. wettelijke vertegenwoordiger blijft het totale lesgeld verschuldigd.
 • U kunt zich tot maximaal 2 weken voor aanvang van de cursus terugtrekken. Dit dient schriftelijk te gebeuren, met opgaaf van reden.
 • In geval betaling, al of niet gedeeltelijk, heeft plaats gevonden en de lestijd en de dag zijn vastgesteld volgens de opgegeven tijden en dagen van beschikbaarheid of wel later onderling overeengekomen, kan geen sprake meer zijn van enige restitutie, in welke vorm dan ook, bij het niet gebruik maken van de cursus.
 • In geval van blessures, ziekte, verhuizing etc. volgt geen restitutie van lesgeld.
 • Indien lessen door eigen toedoen worden gemist, kunnen deze niet ingehaald worden
 • In geval van langdurige afwezigheid is het mogelijk om zelf voor een vervanger te zorgen. In overleg kunnen enkele lessen worden ingehaald, mits er ruimte is in geschikte groepen.
 • TSTK  is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en eventueel daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van cursisten, evenals blessures.
 • Door zich voor de cursus te hebben aangemeld, onderwerpt de cursist zich aan de in dit reglement opgenomen regels. Aanmelding voor een cursus houdt in dat men akkoord gaat met het reglement van de tennisschool.
 • Wanneer u ingedeeld bent in een incomplete groep, past TSTK in overleg de lestijd/lesgeld aan te passen naar rato.