TSTK – ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1.             Algemeen

1.1          In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder ‘TSTK’: De besloten vennootschap Tennisschool Tom Kreemers, gevestigd te Koningskampen 11C, 5321 JK Hedel.

Artikel 2.             Toepasselijkheid

2.1          Deze Algemene Voorwaarden zijn op alle door TSTK afgesloten overeenkomsten van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2          Wanneer in een overeenkomst door TSTK van deze voorwaarden wordt afgeweken, geldt deze afwijking slechts voor zover dit uitdrukkelijk tussen partijen is overeengekomen en door TSTK schriftelijk is bevestigd, terwijl alle bepalingen waarvan niet uitdrukkelijk is afgeweken onverminderd hun geldigheid behouden.

2.3          In deze Algemene Voorwaarden wordt onder ‘deelnemers’ verstaan: zij die bij TSTK aangesloten verenigingen te kennen hebben gegeven gebruik te (willen) maken van de trainings- en/of lesmogelijkheden van TSTK

Artikel 3.             Tennistrainingen en -lessen

3.1          De deelnemers verkrijgen het recht gebruik te maken van de trainings- en/of lesmogelijkheden van TSTK door de betaling van het lesgeld of het afgeven van een onherroepelijke machtiging tot incasso van het lesgeld.

3.2          Elke aanmelding geschiedt digitaal via de website.

3.3          TSTK behoudt zich het recht voor om, in overleg met de vereniging, inschrijvingen te weigeren. Indien deelnemers zich inschrijven voor tennislessen en/of –trainingen bij een bepaalde vereniging waar TSTK de lessen verzorgt, dienen de deelnemers lid te zijn van de betrokken vereniging.

3.4          TSTK zal, indien sprake is van groepslessen en/of trainingen, in overleg met de betrokkenen vereniging, voor zo veel mogelijk rekening houden met de individuele wensen en voorkeuren van de deelnemers met betrekking tot de indeling van de groepen en de gewenste dag en het tijdstip van aanvang van de tennisles of- training.

3.5          De kans bestaat dat een deelnemer niet kan worden ingedeeld in een groep met de gewenste groepsgrootte, bijvoorbeeld door een tekort aan leerlingen. Bij een wijziging van groepsgrootte wordt hierover altijd contact met de deelnemer opgenomen.

3.6          Bij verandering van groepsgrootte zal de deelnemer voor aanvang van de eerste les op de hoogte worden gesteld. Bij verandering van de groepsgrootte heeft de deelnemer het recht de tennislessen te annuleren. Voor Junioren geldt dat de te betalen vergoeding blijft hierbij gelijk aan het tarief voor de opgegeven voorkeur aan groepsgrootte. Voor senioren wordt het tarief na ar rato het aantal leerlingen en het geldende uurtarief aangepast.

3.7          Bij plaatsing voor een tennisles en/of –training op de door de deelnemer zelf opgegeven voorkeur ( s), dag( en) en tijd( en ), kan de deelnemer de les of cursus na aanvang niet annuleren. U kunt wel een vervanger van hetzelfde niveau sturen.

3.8          Inschrijvingen voor tennislessen en/of –trainingen geven geen 100% garantie voor plaatsing. Het is in de praktijk echter zo dat 99% van alle schriftelijke door ons ontvangen inschrijvingen kunnen worden geplaatst. Groepslessen gaan bij indeling voor op privétrainingen.

3.9          De voorjaarlessen en/of- trainingen worden gegeven in de periode tussen 1 maart en 1 augustus van een bepaald kalenderjaar. De najaarlessen en/of –trainingen worden gegeven in de periode tussen 1 september van een bepaald kalenderjaar en 1 maart van het daaropvolgende kalenderjaar. Van deze regel wordt uitsluitend afgeweken indien dit met de betrokken vereniging schriftelijk is overeengekomen.

3.10        TSTK behoudt zich het recht voor om, in overleg met de vereniging, zonder opgaaf van redenen, deelnemers de toegang aan de training en/of lessen te ontzeggen.

3.11        Onder lesuur wordt verstaan een tijdseenheid van 60 minuten (55 minuten les).

3.12        Wanneer lessen ten gevolge van slechte weersomstandigheden komen te vervallen, geldt hiervoor de volgende inhaalregeling.

a.          De door slechte weeromstandigheden uitgevallen lessen worden bijgehouden en ingehaald. De inhaallessen worden door de trainer bepaald, eventueel in overleg met de deelnemers.

b.         Wanneer een deelnemer van groepslessen zelf één of meerdere lessen afzegt, kunnen deze niet worden ingehaald. Ook vindt geen restitutie van het lesgeld plaats.

3.13        Uitsluitend privélessen en/of -trainingen kunnen, indien minimaal 48 uur vooraf bericht is gegeven, maximaal 2 keer worden verzet naar een ander tijdstip binnen de cursusperiode. De betalingsverplichting is hiermee niet vervallen.

3.14        Bij ziekte en/of verhindering van de trainer zal in overleg met TSTK worden bepaald of de lessen op een ander tijdstip kunnen worden ingehaald of dat andere maatregelen genomen dienen te worden. Met dien verstande dat TSTK bij een langduriger lijkende verhindering, op korte termijn (één tot twee weken na afmelding) voor een vervangende trainer zorgt.

3.15        Eenmaal begonnen lessen, die tenminste 15 minuten bezig zijn en door weersomstandigheden moeten worden afgebroken, komen te vervallen.

3.16        Indien TSTK of de betrokken vereniging dit noodzakelijk acht kunnen (in onderling overleg) wijzigingen aangebracht worden in de tijden en dagen waarop de lessen plaats vinden.

3.17        Junioren zijn diegenen die in het betreffende kalenderjaar nog niet de 18-jarige leeftijd bereiken.

Artikel 4.             Huishoudelijke regels / wangedrag

4.1          De deelnemers en trainers verklaren zich te houden aan de door TSTK, met betrekking tot de trainings- en/of lesmogelijkheden, opgestelde regels. De deelnemers en trainers verklaren zich tevens te houden aan door derden, van wiens (baan-) faciliteiten TSTK gebruik maakt, opgestelde regels. De deelnemers en trainers verklaren deze regels te zullen eerbiedigen en na te zullen leven.

4.2          Wanneer de deelnemers of trainers zich niet houden aan de reglementen en/of regels dan heeft TSTK het recht de deelnemers en trainers de toegang tot de trainingen en/of lessen te ontzeggen en de overeengekomen periode van trainingen en/of les vooraf te beëindigen, zonder enige teruggaaf van lesgelden of enige vorm van vergoeding.

4.3          Ook deelnemers of trainers die zich schuldig maken aan wangedrag of de goede naam en eer van de leerkrachten en/of TSTK in opspraak brengen, kunnen tijdelijk of voorgoed de toegang tot de lessen worden ontzegd. Zij verliezen daarmee hun rechten, doch behouden hun lopende verplichtingen.

Artikel 5.             Betalingen

5.1          Door ondertekening van het inschrijfformulier is men een betalingsverplichting aangegaan, ook al maakt men geen gebruik van het recht op deelname aan de cursus.

5.2          Betalingen van de lessen en/of trainingen vinden plaats via automatische incasso.

5.3          Indien de betaling na 14 dagen nog niet is gedaan, wordt een herinnering gestuurd, welke binnen 7 dagen voldaan dient te worden. Indien deze herinnering eveneens niet binnen de gestelde termijn wordt betaald, volgt een tweede herinnering waarbij het lesbedrag is vermeerderd met een administratieve verhoging van €25,-. Indien ook de tweede herinnering niet wordt betaald, gaan wij over tot incasso. Tevens maken wij melding hiervan aan het bestuur van de vereniging.

5.4          TSTK is gerechtigd om bij uitblijven van betaling alle kosten in rekening te brengen, welke de invordering van de verschuldigde bedragen met zich meebrengt, zoals buitengerechtelijke incasso kosten en administratiekosten, met een minimum van € 150,- per geval.

5.5          TSTK behoudt zich het recht voor om de deelnemers de toegang tot de trainingen en/of lessen te ontzeggen totdat de achterstand in het trainings- en/of lesgeld volledig is voldaan.

5.6          In geval betaling heeft plaats gevonden en geen cursus op het gewenste tijdstip georganiseerd kan worden zal onmiddellijk restitutie plaats vinden.

5.7          In geval betaling, al of niet gedeeltelijk, heeft plaats gevonden en de lestijd en dag zijn vastgesteld volgens de opgegeven tijden en dagen van beschikbaarheid of wel later onderling overeengekomen, kan geen sprake meer zijn van enige restitutie, in welke vorm dan ook, bij het niet gebruik maken van de cursus.

5.8          Het trainings- en/of lesgeld is te allen tijde verschuldigd, ook indien door de deelnemers geen gebruik wordt gemaakt van de trainings- en/of lesmogelijkheden.

5.9          Restitutie van het cursusgeld ten gevolge van ziekte of andere oorzaken is niet mogelijk.

Artikel 6.             Aansprakelijkheid

6.1          Het volgen van de trainingen en/of lessen en het gebruik van de (baan)faciliteiten geschiedt volledig op eigen risico. TSTK is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel. TSTK is verder niet aansprakelijk voor verlies en/of diefstal van persoonlijke eigendommen, zowel op als rond de tennisbaan en de baanfaciliteiten.

6.2          Een eventuele aansprakelijkheid zal nimmer verder gaan dan de vergoeding van de schade zoals gedekt door de verzekeringsmaatschappij van TSTK.

Artikel 7.             Recht

7.1          Op alle overeenkomsten tussen de deelnemer en TSTK, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.